Общо събрание

Общо събрание

Общо събрание 400 300 Journalist

Управителният съвет на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ), със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” N 67, юридическо лице с нестопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, и в изпълнение на решение от свое заседание, проведено на 12.12.2018 г., свика по своя инициатива редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г., от 15:00 ч., в гр. Хисаря, СПА хотел Хисар. Основните материали от Общото събрание са посочени в прилежащите файлове.
Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на СБОИ за 2018г.
Анекс

Back to top