Среща на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България

Среща на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България

Среща на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България 400 300 dazzlework

На 27 септември, в гр. Велико Търново се състоя среща на членовете на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ с представители на Въоръжените сили на Р България.
В резултат от проведените обсъждания бяха очертани следните области от взаимен интерес:

   1. Органите и организациите в министерството на отбраната и Българската армия, работещи в областта на образованието и науката, могат да станат естествен мост между потребностите на Видовете въоръжени сили и възможностите на Българската отбранителна индустрия.
   2. Членовете на СБОИ са изградили учебни кабинети в НВУ и Института по отбрана, които е необходимо да бъдат развивани и поддържани за целите на подготовка на курсанти и научни кадри в интерес както на МО и БА, така и за отбранителната индустрия.
   3. Необходимо е да се съгласуват, организират и проведат обучения на курсанти и действащи войници, сержанти и офицери по отношение на произвеждани от българската индустрия изделия и системи, вкл. но не само, използване на: леки оръжия, бронежилетки, каски, оптика, анти-дрон системи, инженерни боеприпаси и др.
   4. Да се настоява за изпълнение на Стратегията за развитие на Българската отбранително-технологична индустриална база и Стратегията за изследвания и технологии в сигурността и отбраната в следните направления, но не само:

   • Осигуряване на финансиране на научните изследвания в интерес на сигурността и отбраната от Фонд „Научни изследвания“;
   • Участие на дружествата от отбранителната промишленост в процеса на подготовка на изискванията за доставка на стоки и услуги за МО и БА;
   • Иницииране на предложения за промяна на Закона за обществените поръчки, отчитаща регламентите на ЕС в областта на сигурността и отбраната и изискванията на НАТО в тази сфера. Като минимум изменения да бъдат предложени, но не само, такива които да акцентират върху случаите, когато българска фирма участва в процедура за доставка на продукти и услуги за МО и МВР, предложи до 20% по-висока цена от участващите в процедурата чуждестранни фирми, същата българска фирма да бъде определяна за победител и съответния договор за реализация да бъде сключван с нея.
Back to top