Извлечение от Устава

Цeли

Чл. 4. Основни цели на Сдружението са:

 1. Да се развие и послужи като законосъобразен форум за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на Република България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
 2. Формиране на контакти, обмен на информация дискусии между членуващите лица по въпросите на отбранително-индустриалната политика и участието в нейното реализиране.
 3. Формиране на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие.
 4. Информиране на членовете си за тенденциите на развитие на отбранително-индустриалната база на НАТО, Еврпейския съюз, страните членки и други водещи страни в областта на отбранителната индустрия.
 5. Формиране на среда за развитие на микро, малки и средни предприятия, предоставящи стоки и услуги с военно и взможно двойно предназначение.
 6. Формиране на вериги от доставчици.

Средства за Постигане на Цeлите

Чл. 5. За реализиране на целите определени в предходния член Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” ще използва следните средства:

 1. Поддържане на регулярни контакти с българските държавни органи, органи на НАТО, Европейския съюз и на страните членки с отговорности в областта на отбранителната индустрия и технологии.
 2. Установяване на контакти и взаимодействие със сродни сдружения в страната и чужбина.
 3. Набиране и разпространение на информация относно държавната политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността; научните изследвания и технологичното развитие.
 4. Подкрепа за действия на Народното събрание, правителството и организациите в сектора за сигурност в интерес на развитието на българската отбранителна индустрия.
 5. Организиране на национални и международни срещи и конференции в изпълнение на поставените цели.
 6. Разпространение на информация за дейността на сдружението и за възможностите на неговите членове в чужбина.
 7. Формиране на програмни направления по функционални области.

Определяне на Извършваната Дейност

Чл. 6. Сдружението ще извършва дейност в частна полза.

Предмет на Дейност

Чл. 7. С оглед постигането на целите определени в чл.4 от настоящия Устав Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” ще осъществява следния предмет на дейност:

 1. Набиране и разпространение на информация относно проблеми свързани с отбранителната индустрия, и с важни въпроси на националната политика в областта на отбраната и сигурността.
 2. Търсене, изготвяне и предлагане на конкретни решения за развитието на българската отбранителната индустрия.
 3. Изразяване на позицията на предприятията от българската отбранителна индустрия и свързани с тяхната дейност организации.
 4. Даване на гласност и иницииране на публичен дебат по проблемите на българската отбранителна индустрия и нейната интеграция в отбранително индустриалната база на НАТО и на Европейския съюз.
 5. Провеждане на проучвания и изследвания, включително чрез участие в международни програми в тази област.
 6. Организиране и провеждане на национални и международни срещи, семинари, конференции и изложби по проблемите на развитие на отбранителната индустрия.
 7. Организиране на представянето на българската отбранителна индустрия в семинари, конференции, симпозиуми и изложби в чужбина.
 8. Поддържане на уебсайт.
 9. Издаване на печатен и онлайн информационен бюлетин.
 10. Издаване на тримесечно списание “Отбранителна индустрия и технологии” с текстове на български и английски език.
 11. Сътрудничество с правителствени и други неправителствени организации, работещи по сродни проблеми.
Back to top
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.