Извлечение от Устава


Warning: Undefined array key 0 in /home/bdiabg/public_html/wp-content/themes/crocal-child/functions.php on line 221

Цeли

Чл. 4. Основни цели на Сдружението са:

 1. Да се развие и послужи като законосъобразен форум за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на Република България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
 2. Формиране на контакти, обмен на информация дискусии между членуващите лица по въпросите на отбранително-индустриалната политика и участието в нейното реализиране.
 3. Формиране на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие.
 4. Информиране на членовете си за тенденциите на развитие на отбранително-индустриалната база на НАТО, Еврпейския съюз, страните членки и други водещи страни в областта на отбранителната индустрия.
 5. Формиране на среда за развитие на микро, малки и средни предприятия, предоставящи стоки и услуги с военно и взможно двойно предназначение.
 6. Формиране на вериги от доставчици.

Средства за Постигане на Цeлите

Чл. 5. За реализиране на целите определени в предходния член Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” ще използва следните средства:

 1. Поддържане на регулярни контакти с българските държавни органи, органи на НАТО, Европейския съюз и на страните членки с отговорности в областта на отбранителната индустрия и технологии.
 2. Установяване на контакти и взаимодействие със сродни сдружения в страната и чужбина.
 3. Набиране и разпространение на информация относно държавната политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността; научните изследвания и технологичното развитие.
 4. Подкрепа за действия на Народното събрание, правителството и организациите в сектора за сигурност в интерес на развитието на българската отбранителна индустрия.
 5. Организиране на национални и международни срещи и конференции в изпълнение на поставените цели.
 6. Разпространение на информация за дейността на сдружението и за възможностите на неговите членове в чужбина.
 7. Формиране на програмни направления по функционални области.

Определяне на Извършваната Дейност

Чл. 6. Сдружението ще извършва дейност в частна полза.

Предмет на Дейност

Чл. 7. С оглед постигането на целите определени в чл.4 от настоящия Устав Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров” ще осъществява следния предмет на дейност:

 1. Набиране и разпространение на информация относно проблеми свързани с отбранителната индустрия, и с важни въпроси на националната политика в областта на отбраната и сигурността.
 2. Търсене, изготвяне и предлагане на конкретни решения за развитието на българската отбранителната индустрия.
 3. Изразяване на позицията на предприятията от българската отбранителна индустрия и свързани с тяхната дейност организации.
 4. Даване на гласност и иницииране на публичен дебат по проблемите на българската отбранителна индустрия и нейната интеграция в отбранително индустриалната база на НАТО и на Европейския съюз.
 5. Провеждане на проучвания и изследвания, включително чрез участие в международни програми в тази област.
 6. Организиране и провеждане на национални и международни срещи, семинари, конференции и изложби по проблемите на развитие на отбранителната индустрия.
 7. Организиране на представянето на българската отбранителна индустрия в семинари, конференции, симпозиуми и изложби в чужбина.
 8. Поддържане на уебсайт.
 9. Издаване на печатен и онлайн информационен бюлетин.
 10. Издаване на тримесечно списание “Отбранителна индустрия и технологии” с текстове на български и английски език.
 11. Сътрудничество с правителствени и други неправителствени организации, работещи по сродни проблеми.
Back to top