Информационен бюлетин

Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ в числа и факти за 2017 г.

Сдружение „Българска Отбранителна Индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ е основният представител в България на интересите на българската отбранително-технологична индустриална база. В Сдружението членуват 18 производители на продукти, свързани с отбраната (ПСО) и изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ). Нашите членове произвеждат и реализират на националния и международния пазари над 90% от произвежданата в страната отбранителна продукция (в стойностно изражение, само за ПСО – над 1 096 878 248, 1 евро, което представлява 90% от 1 218 753 609 евро за 2017 г. – виж по-долу). В нашите дружества работят над 30 000 работници и служители, които заедно с партньорите и подизпълнителите представляват над 70 000 трудещи се, формиращи основата на социално-икономическата структура на отбранителната индустрия. Наш член е най-големият работодател в страната – АРСЕНАЛ АД, гр. Казанлък.

Ние сме единствените законни представители на Република България в Асоциацията на Аерокосмическите и Отбранителни Индустрии в Европа (с 843, 400 работници и служители и 220 млрд. евро оборот за 2017 г.).

В настоящия документ представяме официални данни от министерство на икономиката за износ, внос, трансфер, транзит, превоз на ПСО и износ и трансфер от територията на Р България на ИТДУ. Освен всичко друго, по обективен начин, е опровергано наслоилото се в обществото мнение, че нашата отбранителна индустрия реализира своите продукти предимно на пазарите на Африканския континент. Ако се предоставят подробните данни ще се установи, че преобладаващата част от реализацията на нашата продукция е била осъществена през 2017 г. в САЩ и Индия (изключително конкурентни пазари, което доказва високото качество на предоставяните от нас стоки и услуги). Немалка част от нашите реализации са извършени и в редица страни-членки на Европейския съюз като: Белгия, Германия, Швейцария и др.

Данни за износ, внос, трансфер, транзит, превоз на ПСО и брокерски сделки с тях и участие в изложения

През 2017 г. Междуведомствената комисия е издала общо 1 096 разрешения. Данните за броя на разрешения износ, внос и трансфер на ПСО са на база брой разрешени позиции на ПСО, в зависимост от категорията им според Списъка на ПСО.

С цел да бъдат представени реално осъществените дейности с ПСО, в приложенията към настоящия доклад не е включена информация за разрешенията/удостоверенията в случаите на извършване на временен и обратен износ/трансфер с цел ремонт, демонстрации и др., както и временен и обратен внос/трансфер за същите цели.

Износ и трансфер на ПСО от територията на Република България
Междуведомствената комисия е издала 640 разрешения/удостоверения за износ и трансфер на ПСО от територията на Република България. Общата стойност на издадените разрешения е 1 389 199 342 евро, като най-голяма част от осъществения износ е за Саудитска Арабия, Ирак, САЩ, Индия и Алжир.

През 2017 г. е реализиран износ и трансфер на ПСО от територията на Република България на ПСО на обща стойност 1 218 753 609 евро. Обект на износ са основно изделия от категории ML4, ML3, ML1, ML2 и ML13 от Списъка на ПСО.

Внос и трансфер на ПСО за територията на Република България
През 2017 г. са издадени 377 разрешения/удостоверения за внос и трансфер за територията на страната на ПСО, като най-голям брой разрешения/удостоверения са издадени за внос и трансфер за територията на страната от Сърбия, Беларус и Румъния. Общата стойност на издадените разрешения/удостоверения за внос и трансфер на ПСО за територията на Република България е 393 277 386 евро.

Общата стойност на реализирания внос и трансфер за територията на страната е 246 536 113 евро, като най-голяма част от осъществения внос и трансфер е от Полша, Сърбия и Румъния. Основната част от внасяните изделия са от категория ML1, следвана от категории ML3, ML2 и ML4.

За отчетния период са издадени 162 бр. международни сертификата за внос на ПСО.

Износ и трансфер от територията на Република България на ИТДУ

През 2017 г. е реализиран износ и трансфер на ИТДУ на обща стойност 15 072 616 евро. В тази стойност е включен осъществения износ и по издадени от 2016 г. разрешения за износ на ИТДУ.

Износ
През 2017 г. са издадени 24 индивидуални разрешения за износ на обща стойност 22 991 659 евро. От тях 5 разрешения за износ са издадени с цел извършване на ремонт и 3 разрешения са издадени за изграждане на сондаж в икономическа зона на България в Черно море – по тях не се отчита реализирана стойност. По 3 разрешения за износ няма реализиран износ. Общата стойност на реализирания износ по индивидуални разрешения за износ през 2017 г. е 14 123 657 евро. Стойността на реализацията включва четири разрешения за износ на изделия, извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009 (разрешения, издадени с прилагането на „всеобхватна клауза“).

Постъпили са 39 декларации за осъществен износ на ИТДУ по ГРСИ EU 001 на стойност 293 232 евро.

Общата стойност на реализирания износ за 2017 г. е 14 123 657 евро.

Трансфер
През 2017 г. е издадено едно индивидуално разрешения за трансфер на обща стойност 1 100 000 евро. Стойността на реализирания през 2017 г. трансфер на ИТДУ е 948 959 евро.

За същия период не са постъпвали декларации за извършен трансфер за територията на Република България от територията на друга държава членка на ИТДУ, които са включени в категория 0 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009.

Внос на ИТДУ
През 2017 г. са издадени 51 удостоверения за внос на стойност 382 980 122,00 евро. Общата стойност на реализирания внос е 222 790 455,00 евро (в т.ч. и по 9 удостоверения за внос, издадени през 2016 г.).

За отчетния период са издадени 3 бр. международни сертификата за внос на ИТДУ.

Back to top